Privacy policy

Privacy policy

Inleiding

Wij van BV Matthikki ( "wij", "ons", “onze”, “Talloor d’Or”) doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze website (“talloordor.be") voor u volledig veilig te gebruiken is. We begrijpen dat u wilt dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zowel privé als veilig worden bewaard. Dit privacybeleid legt uit hoe we de persoonlijke informatie die u ons geeft zullen gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat die veilig wordt bewaard.

Dit privacybeleid is van toepassing op verschillende personen: 

 • Categorie 1: de verwerking van persoonsgegevens via de website talloordor.be
 • Categorie 2: de verwerking van persoonsgegevens van klanten; 
 • Categorie 3: de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten; 
 • Categorie 4: de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) leveranciers en andere zakelijke partners.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of u bent het er niet mee eens, neem dan contact op via info@talloordor.be. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze pagina om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

BV Matthikki
Ledebergplein 20, 9000 Gent, Belgie
Maatschappelijke zetel: Ledebergplein 20, 9000 Gent, Belgie
BTW-nummer: BE 0746.882.578

 

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie in een aantal situaties. Bijvoorbeeld: 

Wanneer u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, vragen wij uw naam en e-mailadres. We verzamelen ook de persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, als u zich aanmeldt voor een van onze evenementen of bij de aanvraag van een offerte. Tot slot houden we een overzicht bij van berichten die u ons per e-mail verstuurt.

Klanteninformatie verzamelen we in ons CRM-systeem. Daar bewaren we de klantnaam, NAWTE-gegevens (naam, adres, website, telefoonnummer, e-mail). Daarnaast bewaren we ook uw bedrijfs- en facturatiegegevens en facturen. Contactgegevens verstrekt door het uitwisselen van business cards of door middel van telefonisch contact, kunnen opgeslagen worden.

Als u onze website gebruikt, hou er dan rekening mee dat we mogelijk ook de delen van de website die u bezoekt en informatie over uw computer registreren. Zoals de gebruikte browser, uw netwerklocatie, het type verbinding dat u gebruikt (bijv. breedband, ASDL enz.) en uw IP-adres. We doen dit door cookies te gebruiken. Zie ons cookiebeleid hieronder voor meer informatie over wat een cookie is en hoe we die gebruiken op onze website.

Wij kunnen uw gegevens ook via derde partijen ontvangen hebben bv. na een doorverwijzing of via openbare bronnen zoals de KBO bekomen hebben.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens: doeleinden en rechtsgronden

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 2

Wij gebruiken uw diensten en producten te kunnen aanbieden. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen ons te kunnen uitvoeren.

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de leveranciersovereenkomst

Relevante categorieën: 1 en 4

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om met u te kunnen communiceren omtrent de diensten of producten die u aanbiedt en in het algemeen voor degelijk leveranciersbeheer. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen uw onderneming en de onze uit te voeren. 

Promotie

Relevante categorieën: 1, 2, 3, 4 

Wanneer u onze klant bent, kan uw e-mailadres, voornaam, naam, telefoonnummer en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen. 

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd worden. 

In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt u ons op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen. 

Ook wanneer wij u anderszins zouden contacteren op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u ons steeds laten weten niet geïnteresseerd te zijn en kunt u zodoende uw recht van bezwaar uitoefenen. 

Als u niet wilt dat uw informatie gebruikt wordt voor direct marketingdoeleinden, neem dan contact met ons op via info@talloordor.be. Als u besluit dat u geen marketing e-mails van ons meer wenst te ontvangen, gebruik dan het afmeldingsformulier onderaan in een van onze marketing e-mailberichten.

Voor wat betreft het verwerken van marketingcookies: zie onze Cookie Policy. 

Statistieken en beveiliging

Relevante categorieën: 1, 2, 3, 4 

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Ook zal de website cookies bevatten. Daarbij kan onder meer uw IP-adres gevangen worden. Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft.

Zo kunnen ook analytische cookies geplaatst worden. Behoudens voor wat betreft de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming. Voor meer informatie omtrent de verwerking van cookie zie onze Cookie Policy. 

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Relevante categorieën: 3

Wanneer u voor een functie bij ons solliciteert, verwerken wij gegevens zoals uw naam, contactgegevens, cv, tijdens uw opleiding behaalde cijfers, uw correspondentie met ons, andere documenten die u ons verstrekt en gegevens die wij over u kunnen verkrijgen van headhunters, uitzendkantoren, selectiebureaus, uit sociale media of andere openbare bronnen enzoverder.

We verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, om uw sollicitatie op te volgen, om uw sollicitatie te evalueren. Indien u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij contact opnemen met uw vorige werkgever.

Dit op basis van uw toestemming of precontractuele communicatie voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. 

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Relevante categorieën: 1, 2, 3, 4 

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op ons van toepassing zijn (bv. in kader van opstellen van facturen) en om haar rechten te vrijwaren op basis van haar gerechtvaardigd belang (bv. in geval van een geschil zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen, facturen moeten voor 7 jaar bewaard worden, 10-jarige aansprakelijkheid van de architect overeenkomstig de toepasselijke wetgeving). 

Wanneer wij uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig. 

Wij doen geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate kunnen treffen.

 

Delen van persoonsgegevens 

Wij delen uw gegevens met externe dienstverleners die onze bijstaan in de uitvoering van de diensten. Te denken valt aan onze IT-providers, accountant en onderaannemers.

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en wij maken met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Het is mogelijk dat wij uw gegevens gaan doorgeven aan externen in het kader van de uitvoering van de opdracht en zoals met u besproken. 

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken of wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan. 

Behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf, zullen we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verkopen, uitwisselen of bekendmaken. 

 

Overdracht van je gegevens naar landen buiten de EER

Wij kunnen uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EER, zullen wij de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Het is mogelijk dat het derde land reeds als adequaat werd beschouwd door de Europese Commissie. Verder gebeurt de doorgifte veelal op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en eerder uitzonderlijk op basis van de corporate binding rules. 

 

Retentietermijnen

We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelstelling waarvoor de gegevens verzameld en opgeslagen werden. ook rekening houdende met de toepasselijke wetgeving. In principe worden uw klantengegevens bewaard voor 10 jaar zijnde de wettelijke aansprakelijkheidstermijn. 

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent. Ook als klant kunt u zich steeds uitschrijven, maar uiteraard niet voor communicatie die rechtstreeks betrekking heeft op de diensten. 

Uw persoonlijke gegevens worden 2 jaar na het afsluiten van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens in onze wervingsdatabase te bewaren.

Voor wat betreft de verwerking van cookies verwijzen we naar onze Cookie Policy. 

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

 

Uw andere rechten

U hebt nog een aantal andere rechten in verband met uw persoonsgegevens en wat er mee gebeurt. U hebt het recht om:

 • U hebt het recht om gratis een bevestiging te ontvangen indien uw gegevens al dan niet verwerkt worden en om, in het geval dat zo is, uw persoonsgegevens in te zien.
 • Na inzage van bepaalde persoonsgegevens die te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
 • Volledig en permanent uit alle systemen en databases gewist te worden. Talloor d’Or is niet altijd verplicht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te verwijderen, gezien dit recht enkel van toepassing is op de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be. 
 • Uw toestemming in te trekken en u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor rechtstreekse marketing. De instemming intrekken of uw voorkeuren in verband met nieuwsbrief, meldingen of uitnodigingen kan u op elk ogenblik wijzigen door te klikken op “uitschrijven” onderaan onze nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
 • Uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht kan slechts uitgevoerd worden wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van een overeenkomst die met u afgesloten werd.
 • Automatische profilering te laten uitschakelen en u te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.-

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

U kunt deze rechten uitoefenen via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Talloor d’Or / BV Matthikki, Ledebergplein 20 – 9000 Gent België, info@talloordor.be met bewijs van identiteit. 

 

Links

Talloordor.be en onze marketing e-mailberichten bevatten soms links naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op debarbaren.be, en niet op deze andere websites. Zodra u onze website of marketing e-mailberichten hebt verlaten, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of de bescherming en privacy die u aan die websites verstrekt. U dient voorzichtig te zijn en te kijken naar het privacybeleid dat van toepassing is op de betreffende website.

 

Veiligheid

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens vinden wij heel belangrijk. Wij hebben zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en om zo te proberen wijzigingen, verlies of misbruik van gegevens die onder onze controle staan te voorkomen.

Wij streven ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van onze activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

Als u op enig moment vermoedt of zich bewust wordt van een beveiligingsincident (dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld verdachte communicatie ontvangt van iemand die zichzelf buitensluit als een medewerker van Talloor d’Or of van een dupe-website die beweert aangesloten te zijn bij Talloor d’Or stuur de mededeling naar ons of meld het incident via e-mail via Talloor d’Or / BV Matthikki, Ledebergplein 20 – 9000 Gent België, info@talloordor.be

 

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid op ieder moment aanpassen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen laten we u dit weten, maar we raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2024.

Wij en geselecteerde partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologie als aangegeven in het cookiebeleid. Je kan toestemming geven voor het gebruik van deze technologie door deze kennisgeving te sluiten.